Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkolaoginskiego.pl, https://smsokolow.bip.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.09.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.01.2021 r.

W dniu 18.01.2021 r. został zmieniony adres email oraz numer telefonu osoby do kontaktu. Od tego dnia żadne zmiany nie zostały wprowadzone.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 28.03.2022 r.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia

Przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 92,54 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Maciej Tomaszewski – adres email: dostepnosc@szkolaoginskiego.pl Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 257817580. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Adres: 08-300 Sokołów Podlaski,
ul. Repkowska 3
Tel.: 25 781 23 20
E-mail: sekretariat@szkolaoginskiego.pl

Strona internetowa: http://szkolaoginskiego.pl/

Dostępność architektoniczna

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu, w miejscu najbliższym wejścia znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada bezpłatny parking dla rodziców, nauczycieli i interesantów.

Opis dostępności wejść do budynku

Szkoła Muzyczna I st. im. M.K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim posiada wejście główne od ul. Długiej. Wejście wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe częściowo przeszkolone, które dostępne jest dla osób na wózkach. Znajdują się na tym samym poziomie co prowadzący do niego chodnik bez progów. Jest zadaszone i oświetlone, nad drzwiami znajduje się oświetlenie ewakuacyjne. Szkoła posiada także wejście od strony tarasu, które prowadzi do Sali koncertowej. Oba wejścia przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Szkoła jest budynkiem dwukondygnacyjnym, połączonym schodami dwuetapowymi z płyta spocznikową w 2 skrajnych częściach obiektu. Na parterze usytuowane są pomieszczenia do zajęć lekcyjnych, biblioteka oraz sala koncertowa. Na piętrze: sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski oraz sale lekcyjne. Klatki schodowe umożliwiają swobodne przemieszczanie się. Szkoła nie posiada windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp.

Informacja w sprawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości.

Toaleta

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl